Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini (Narodne novine broj 52/2015), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini.

1. Predmet natječaja za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini je dodjela potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini.

2. Ministarstvo poljoprivrede dodjeljuje potporu za Mjere 1. – 4. iz članka 5. Pravilnika.

3. Potpora se dodjeljuje za projekte koji su realizirani i/ili će se realizirati nakon 1. listopada 2015. godine, izuzevši za Mjeru 4. za koju se potpora može dodijeliti za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine, sukladno Pravilniku o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini i u roku određenom ugovorom o dodjeli potpore udruženju u ribarstvu.

4. Za sve Mjere korisnici mogu biti ribarske zadruge.

5. Za Mjere 2. – 4. korisnici mogu biti i druga udruženja u ribarstvu.

6. Troškovi prikazani u financijskoj dokumentaciji mogu biti izraženi u kunama ili stranoj valuti. Troškovi prikazani u financijskoj dokumentaciji čija je vrijednost izražena u stranoj valuti, bit će preračunati u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan naveden u dostavljenim računima/predračunima /ugovorima /obvezujućim ponudama /troškovnicima.

7. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 1.: Kupnja opreme su:

− troškovi kupnje opreme i/ili radnih strojeva i/ili uređaja za manipulaciju i/ili higijensko održavanje i/ili transport sirovine i/ili gotovog proizvoda potrebnih za sve proizvodne procese u kapacitetima za skladištenje i/ili zamrzavanje i/ili distribuciju i/ili preradu i/ili uzgoj proizvoda ribarstva;

− troškovi kupnje informatičke opreme i računalnih programa potrebnih za nadzor i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa i/ili komercijalizaciju kao i troškovi njihove montaže/instalacije;

− troškovi kupnje opreme građevine/objekta − pojedinačnih uređaja, strojeva, procesnih instalacija i drugih proizvoda od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu/objekt radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina/objekt;

− troškovi transporta i montaže kupljene opreme iz alineja 1. − 3. ove točke ako je usluga pružena od ovlaštenog dobavljača predmetne opreme.

Svi strojevi, uređaji i oprema moraju biti novi.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 1.:

a. preslike računa/predračuna/ugovora/predugovora/obvezujućih ponuda/troškovnika izrađenih od ovlaštenog dobavljača;

b. specifikacija predmetne opreme od ovlaštenog dobavljača.

8. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 2.: Aktivnosti edukacija/promidžbe i sudjelovanja na sastancima su:

− troškovi edukacije djelatnika/članova zadruga/udruženja u ribarstvu – troškovi sudjelovanja na predavanjima, savjetovanjima, tečajevima, seminarima, sastancima i stručnim skupovima usmjerenima na unaprjeđenje rada udruženja te stjecanje novih znanja i vještina iz sektora ribarstva (za najviše dva djelatnika/člana zadruge/udruženja u ribarstvu);

− troškovi sudjelovanja na tehničkim i stručnim sastancima u dijelu ribarstva u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koje organiziraju nacionalne i strane institucije za djelatnike/ članove udruženja u ribarstvu – putni troškovi, troškovi smještaja i kotizacije (za najviše dva djelatnika/člana zadruge/udruženja u ribarstvu);

− troškovi održavanja i sudjelovanja na sastancima udruženja u ribarstvu – troškovi najma prostora i opreme za održavanje sastanka te troškovi prevoditelja;

– troškovi prijevoza nastali na događanjima iz alineje 1. i 2. ove točke prihvatljivi su ako se putuje javnim prijevozom (ekonomska klasa u slučaju zrakoplova) i/ili osobnim vozilom i to 2,00 kn po km.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 2.:

a. računi/predračuni/obvezujuće ponude/ugovori/pozivnice/plan rada od ovlaštenog obrta/tvrtke/institucije/pružatelja usluge;

b. plan sudjelovanja na edukacijama ili tehničkim i stručnim sastancima ili plan održavanja sastanaka,

c. izvješće/prezentacije/stručni materijali/pozivnice za predavanja/savjetovanja/tečajeve/ seminare/sastanke i stručne skupove te zapisnici s istih i popis sudionika po održanim edukacijama ili sastancima;

d. prijevozne karte, računi za smještaj, putni nalog odobren od upravitelja zadruge/odgovorne osobe udruženja u ribarstvu ako se putuje osobnim vozilom.

9. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 3.: Organizacija i sudjelovanje na sajmovima;

− troškovi organiziranja sajmova iz područja ribarstva: troškovi rada, smještaja i putovanja predavača/mentora/moderatora, troškovi izrade i tiskanja plakata i izrade bannera, troškovi tiskanja pozivnica/brošura/kataloga/radnih materijala, troškovi najma prostora i opreme za održavanje sajmova,

− troškovi sudjelovanja na sajmovima iz područja ribarstva (troškovi prijevoza, smještaja i kotizacije za najviše dva djelatnika/člana zadruge/udruženja u ribarstvu nastali sudjelovanjem na sajmovima, troškovi tiskanja plakata, brošura, bannera, kataloga, radnih materijala;

− troškovi prijevoza nastali na događanjima iz alineje 1. i 2. ove točke prihvatljivi su ako se putuje javnim prijevozom (ekonomska klasa u slučaju zrakoplova) i/ili osobnim vozilom i to 2,00 kn po km.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 3.:

a. računi/predračuni/obvezujuće ponude od ovlaštenih tvrtki/institucija;

b. plan sudjelovanja na sajmovima ili plan održavanja sajmova 2016. godinu ovjeren kod ovlaštene osobe udruženja;

c. izvješće s održanih sajmova, brošure/katalozi/radni materijali korišteni na sajmovima te fotodokumentacija;

d. prijevozne karte, računi za smještaj, putni nalog odobren od ovlaštene osobe udruženja u ribarstvu, ako se putuje osobnim vozilom.

10. Prihvatljivi troškovi za Mjeru 4.: Plaća upravitelja/ice i/ili plaća djelatnika/ice zaposlenog u ribarskoj zadruzi ili djelatnika/ce zaposlenog u udruženju u ribarstvu izuzevši djelatnika komorskih udruženja su:

− neto-iznos za plaću upravitelja/ice ribarske zadruge i/ili plaću jednog djelatnika/ice zaposlenog u ribarskoj zadruzi ili djelatnika/ce zaposlenog u udruženju u ribarstvu.

Potrebna dokumentacija za sufinanciranje Mjere 4.:

a. dokaz o zaposlenju upravitelja/ice ribarske zadruge i/ili djelatnika/ice zaposlenog u ribarskoj zadruzi ili djelatnika/ice zaposlenog u udruženju u ribarstvu: ugovor o radu i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a;

b. JOPPD obrasci (stranica A i B) za izvršena plaćanja za sve zaposlene osobe za koje se traži sufinanciranje ovjereni potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe/obveznika podnošenja.

11. Uz popunjen obrazac za prijavu projekta (Prilog I. Pravilnika) podnositelji prijave na Natječaj – Ribarske zadruge, moraju priložiti, osim dokumentacije navedene pod pojedinim mjerama za određena ulaganja, sljedeću osnovnu dokumentaciju:

a) Popis članova ribarske zadruge koji uključuje naziv tvrtke/obrta člana, CFR broj člana i OIB, sa stanjem na dan podnošenja prijave na Natječaj (potpisan od strane upravitelja/ice i ovjeren pečatom zadruge);

b) Popis svih zaposlenih djelatnika ribarske zadruge – djelatnici ribarske zadruge moraju biti sadržani u JOPPD obrascima koji se dostavljaju sukladno točki 10. ovog Natječaja;

c) Račun dobiti i gubitka, bilancu za 2015. godinu ovjereni u poreznoj upravi (za ribarske zadruge registrirane 12 i više mjeseci);

d) U slučaju ostvarivanja potpora iz drugih izvora (potpore tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te sredstva iz fondova EU) u 2015. godini dokaz o dodjeli i utrošku sredstava i njihovu namjenu;

e) Dokument u kojem se navodi registracijski ili odobreni broj objekta za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u slučaju vlasništva ili posjedovanja, a ako isti ne posjeduje potrebno je dostaviti izjavu upravitelja/ice na kojoj se navodi da ribarska zadruga ne posjeduje odobreni objekt uz navođenje lokacije/objekta na kojem ribarska zadruga obavlja prikupljanje, manipulaciju i distribuciju ribe uz što je potrebno dostaviti dokument koji to omogućava ribarskoj zadruzi ili obrazloženje istoga.

f) Dokumentaciju kojom se nesumnjivo može potvrditi u kojim prostorijama djeluje ribarska zadruga, a koja se može sastojati od izvatka iz zemljišnih knjiga i/ili izvatka iz katastarskog plana i/ili ugovora o najmu/zakupu/koncesiji i koji mora biti sukladan sjedištu ribarske zadruge.

Uz popunjen obrazac za prijavu projekta (Prilog I. Pravilnika) podnositelji prijave na Natječaj – Udruženja ribarskih zadruga, komorska udruženja i ostali oblici udruživanja u ribarstvu, moraju priložiti, ovisno o tome što je na njih primjenjivo, sljedeću osnovnu dokumentaciju:

a) Dokaz o osnivanju/postojanju pravne osobe sukladno posebnom propisu (ovjeren izvadak iz sudskog registra, izvadak iz registra udruga i sl.);

b) Popis ovlaštenih osoba za zastupanje;

c) Statut udruženja ribarskih zadruga, odnosno Statut/Pravila/Društveni ugovor udruženja u ribarstvu sukladno posebnom propisu koje podnosi prijavu na Natječaj;

d) Popis ribarskih zadruga koje predstavlja udruženje ribarskih zadruga s brojem članova pojedine zadruge na dan podnošenja Prijave u slučaju Saveza ribarskih zadruga.

12. Svi podnositelji prijave na Natječaj u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014, 87/2014 i 94/2014) obvezni su uz prijavu dostaviti i upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 HRK državnih biljega.

13. Isplata sredstava vršit će se na žiro-račune korisnika koji udovolje uvjetima ovog Natječaja i Pravilnika.

14. Prijave se podnose isključivo na Obrascu za prijavu projekta za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika uz koji je potrebno dostaviti svu traženu dokumentaciju sukladno Pravilniku i ovome Natječaju.

Prijave se podnose zaključno do 30. lipnja 2016.

15. Prijave se podnose isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – dodjela potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini – ne otvarati«.

Moglo bi Vas zanimati