OBRTNICI OBVEZNICI PLAĆANJA POREZA NA DOBIT

Fizička osoba koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u 2019. godini o tome treba dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. prosinca 2018. godine.

Fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti postaje obveznik poreza na dobit u 2019. godini po sili zakona ako:
1. je u 2018. godini ostvarila ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili
2. ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:
– u 2018. godini je ostvarila dohodak veći od 400.000,00 kuna,
– ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
– u 2018. je godini prosječno zapošljavala više od 15 radnika.

 

U porezne obveznike fizičke osobe obveznike poreza na dobit, uz obrtnike, spadaju i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti.

Fizička osoba koja po sili zakona postaje obveznik poreza na dobit, koja je ispunila propisan uvjet, treba pisano izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave do 15. siječnja 2019. Na isti način postupa i nositelj zajedničke samostalne djelatnosti.

Pisano izvješće može izgledati ovako:

Obrtnik:
OIB:
U ________ , 10.01.2019.

                                                                         Ministarstvo financija – Porezna uprava
                                                                                       Područni ured ____________
                                                                                        Ispostava _______________

Predmet: Izvješće o promjeni načina oporezivanja

Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit podnosim izvješće o ispunjenju uvjeta za prelazak u obveznike plaćanja poreza na dobit.

Obavljanjem obrtničke  djelatnosti u 2018. god. ostvaren je:

·               _____________________________________

Zbog navedenog uvjeta, postajem obveznikom plaćanja poreza na dobit od 01.01.2019. po „sili“ zakona.

                                                       Potpis obveznika:

Obvezniku poreza na dohodak koji obavlja:
djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti te
djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a što obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju,
a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 300.000,00 kn, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.
Prijava u registar poreznih obveznika kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak predaje se do 15. siječnja 2019. godine.

(Izvor: https://misljenja.hr/novosti/pausalno-placanje-poreza-na-dohodak-u-2019-godini/3004/)

 

SMANJENI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA PRIJENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIŠTVO U 2019. GODINI

Procjenom HERA ( Hrvatska energetska regulatorna agencija)  da u ovom trenutku efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki treba prioritetno usmjeriti u korist industrijskih kupaca električne energije (poduzetništva), koji su usporednom analizom na razini EU i regije identificirani kao korisnici hrvatskog elektroenergetskog sustava koji plaćaju neproporcionalno visoke mrežarine (naknade za prijenos i distribuciju).  Isto tako procijenjeno je da efekt smanjenja prihoda od tarifnih stavki neće utjecati na investicijsku sposobnost HOPS-a i HEP-ODS-a – jer usprkos efektivnom smanjenju planskih prihoda planirani novčani tijek oba operatora ostaje pozitivan te oba operatora ostvaruju dobit iz poslovanja.

Stoga je Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 112/2018 – distribucija i NN 112/2018 – prijenos ) Odlukom Upravnog vijećea HERA smanjilo je tarifne stavke za distribuciju i prijenos električne energije prosječno smanjenje mrežarina elektroenergetskog sustava, odnosno iznosa tarifnih stavki za prijenos i distribuciju električne energije za kupce iz kategorije poduzetništvo u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, iznosit će (ovisno o naponskoj razini priključenja) 10 – 15%.

Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na visokom naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 10%, za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na srednjem naponu smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%, a za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na niskom naponu tarifni model Crveni smanjenje prosječnih iznosa tarifnih stavki iznosi 15%.

Novi iznosi tarifnih stavki mogu se pronaći na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2185.html (distribucija)

i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2186.html (prijenos)

PEKARI – OBVEZA OVJERAVANJA KNJIGE KEUB

Svi obrtnici proizvođači pekarskih proizvoda obvezni su ovjeriti knjigu KEUB za 2018. godinu, ali i novu koju će koristiti u 2019. godini. Obveza ovjere proizlazi iz Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji je na snazi od 2013. godine.

Pravilnikom se propisuju: 

– minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, 

– najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, 

– način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (Ministarstvo). 

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem Knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB), a ista se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.  Knjiga KEUB se sastoji od 12 setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna. Na predlistu knjige KEUB napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu KEUB čuvati najmanje 2 godine.  Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je od 1.1.2014. i to onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa. Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).  Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su: 

– evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt, 

– svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati. 

 Uz knjigu KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.  Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.  Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

OBVEZNI POSTUPCI OBVEZNIKA PRILIKOM PROMJENE STOPE PDV-A

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 106/2018) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.

Tako se stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje na isporuku živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku jestivog povrća, korijena i gomolja, isporuku jestivog voća i orašastih plodova, isporuku jaja, isporuku dječjih pelena. Očekuje se podeblji pravilnik koji će poimence navoditi o kojim se točno sve proizvodima radi.

Prije primjene nove stope PDV-a od 13% poduzetnici trebaju obaviti i pripremne radnje. Za većinu poreznih obveznika to znači informatički pripremiti iskazivanje nove stope PDV-a na računu već od 1. siječnja 2019. godine. Propisi o PDV-u za trgovce na malo propisuju i obvezan popis zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a, a kako je 31. prosinca i krajnji datum kada se treba obaviti popis imovine i obveza – inventura, poduzetnici će iskoristiti podatke provedene popisom.

Ako se mijenjaju maloprodajne cijene i to treba informatički riješiti. Kod promjene cijene, i to za sve poduzetnike, postoji obveza izrade godišnjeg popisa, a propisana je Zakonom o računovodstvu kao i Općim poreznim zakonom.

Sukladno čl. 134. Zakona o PDV-u propisano je: Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe do­bara za koja se mijenja stopa PDV-a. Nadalje, čl. 196. Pravilnika o PDV-u određeno je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.

Poduzetnici koji u knjigovodstvu zalihe do­bara iskazuju po prodajnim cijenama trebaju na početku primjene odredaba o promjeni porezne stope popisati zalihe dobara za koja se mijenja porezna stopa. Kako bi odredba o promjeni stope PDV-a trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2019., popis je trebalo obaviti najkasnije do datuma primjene, odnosno do 31. prosinca 2018.

Trgovci na malo koji vode trgovačke evidencije o stanju robe (to može biti i knjiga popisa), a promijenili su maloprodajne cijene temeljem smanjenja stope PDV-a s 25% na 13%, tu promjenu trebaju evidentirati i u evidenciji o stanju robe. To znači da zaduženje prodavaonice na dan stupanja na snagu nove stope PDV-a treba smanjiti za razliku koja proizlazi iz obračuna na temelju novih kalkulacija, a prema knjigovodstvenim evidencijama.

Obrtnici trebaju zaračunani PDV za isporuku dobara i usluga, na temelju zaračunanih stopa (na izdanom računu), iskazati kao obvezu za PDV u poreznim evidencijama u visini upravo tih zaračunanih stopa PDV-a kada je račun naplaćen. Pritom u trenutku naplate ne dolazi do promjene porezne stope ako je od dana izdavanja računa do datuma naplate došlo do promjene porezne stope. Za izdane račune s datumom mjeseca prosinca, a na temelju isporučenih dobara i usluga najkasnije do 31. prosinca 2018., treba izdati račun sa stopom PDV-a od 25%. Za tako izdani račun naplaćen u bilo kojem obračunskom razdoblju stopa PDV-a je 25%  jer je u čl. 37. st. 1. Zakona o PDV-u navedeno da se PDV obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporezivog događaja.

Moglo bi Vas zanimati