EU NEWSLETTER

BESPOVRATNA SREDSTVA (NATJEČAJI), FINANCIJSKI INSTRUMENTI – ESIF ZAJMOVI I JAMSTVA I MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 2019

 

BESPOVRATNA SREDSTVA/NATJEČAJI

Razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru

 

Vrsta natječaja

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Tema/sektor

Poduzetništvo, socijalna uključenost

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

26.1.2018. – 26.6.2019.

Iznosi sredstava

7.000.000, 00 kn

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara/održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Prihvatljivi troškovi

–          ulaganje u materijalnu imovinu

–          ulaganje u nematerijalnu imovinu

–          ulaganje u vanjske usluge za unaprjeđenje proizvoda i usluga

–          ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

–          ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

–          pripremu projektnog prijedloga za prijavu na Poziv

–          provedbu nabave za potrebe projekta

–          reviziju projekta

–          aktivnosti informiranja i vidljivosti

–          upravljanje projektom

–          promicanje horizontalnih načela.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

1.) Regionalne državne potpore kroz Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva za grad Vukovar, u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 651/2014 u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 500.000,00 kn, a najviša vrijednost 3.000.000,00 kn. U okviru tih potpora maksimalan intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi 45 % te za srednja poduzeća 35 %. 2.) Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) kroz Program dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Vukovara, u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 30.000,00 kn, a najviša vrijednost 500.000,00 kn. U okviru tih potpora maksimalan intenzitet potpore za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 85 %

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=94e33deb-9648-4a83-9c61-dcc5b61995ef

 

 

 

 

 

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza, KK.03.2.2.04

 

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, inovacije

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

15. veljače 2019. godine – 29. lipnja 2020. godine

Iznosi sredstava

150.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga

Prihvatljive aktivnosti

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge ) – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Dokaz o iskazanom interesu tržišta u slučaju prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, te Dokaz o statusu zaštite intelektualnog vlasništva potrebno je priložiti u Prijavni obrazac u karticu Prilozi, sekciju Prilozi i ostala obavezna dokumentacija. Može obuhvaćati sljedeće:

a. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

b. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

c. Revizija Studije izvedivosti,

d. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

e. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

a. Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

b. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

c. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

d. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

e. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

f. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

g. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.400.000,00 kuna, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 150.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore – do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno točki 2.1. Uputa za prijavitelje.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Znakovi kvalitete KK.03.2.1.11.

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, znakovi kvalitete

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

10. rujna 2018. godine¸- 29. lipnja 2020. godine do 15:00:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Iznosi sredstava

5.000.000,00 HRK – sredstva namijenjena za I i II skupinu JP(R)S

2.500.000,00 HRK -sredstva namijenjena za III i IV skupinu JP(R)S.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSPovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju traženu kvalitetu ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije ili kreativnosti.

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prihvatljive aktivnosti

Vaučer se izdaje samo u svrhu ostvarivanja prava uporabe korištenja znakova kvalitete (prihvatljivi troškovi navedeni su u točki 2.9. Uputa za prijavitelje), i to onih koje je korisnik naznačio u svom projektnom prijedlogu, a koji su prihvatljivi za sufinanciranje putem ovog Poziva, odnosno koji će biti isporučeni od strane prihvatljivih pružatelja usluga.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–          „Hrvatska kvaliteta“

–          „Izvorno hrvatsko“

–          „Tradicijski obrti”,

–          „Umjetnički obrti”.

Aktivnosti mogu biti prihvatljive samo ukoliko je izdavanje oznake kvalitete provedeno od strane prihvatljivog Pružatelja usluga navedenog u točki 2.1 Uputa. U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za nabavljanje znaka kvalitete za više proizvoda/linije proizvoda/usluga, odnosno više znakova kvalitete pod uvjetom da pravo na korištenje svih traženih znakova traži od istog pružatelja usluge. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje pružanja usluga više pružatelja.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000 kuna HRK.

Predviđeni intenzitet potpore – do 100%

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijava

Tema/sektor

Poduzetništvo, internacionalizacija

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Od 24.08.2018. – Do 29.06.2020.

Iznosi sredstava

134.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljive aktivnosti

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

–          nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,

–          istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

–          informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim

potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

–          za mikro i malo poduzeće 85 %

–          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

Certifikacijom proizvoda do tržišta, KK.03.2.1.12

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, certifikati

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Od 18.6.2018. – Do 29.6.2020.

Iznosi sredstava

30.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi

1.000.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

–          za mikro i malo poduzeće 85 %

–          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA Inovacijski vaučeri za MSP-ove, KK.03.2.2.03

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, inovacije

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku najranije od 2. srpnja 2018. godine od 11:00 sati. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 16:00 sati.

Iznosi sredstava

50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu: ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje trebaju rezultirati proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

– Testiranje proizvoda, usluge ili procesa

– Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa

– Demonstracijske aktivnosti

– Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se slijedeći intenziteti potpora:

–          85% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za I. skupinu JP(R)S

–          80% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za II. skupinu JP(R)S

–          75% prihvatljivih troškova -sredstva namijenjena za III. skupinu JP(R)S

–          70% prihvatljivih troškova – sredstva namijenjena za IV. skupinu JP(R)S

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme) KK.03.2.1.14

Vrsta natječaja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Tema/sektor

Poduzetništvo, upravljanje procesima

Trajanje natječaja (dva vremenska roka)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 11. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Iznosi sredstava

38.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Predmet/svrha

Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

–          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

–          ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom iliposlovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskihshema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore)

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu

u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

–          najniži iznos 50.000,00 HRK

–          najviši iznos 380.000,00 HRK.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=635a567d-1ea5-424c-9ede-8a44453bf898

 1. Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju s ciljem poticanja zapošljavanja nezaposlenih te su dostupne poduzetnicima koji djeluju profitno.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Osobe sa stažem osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih:

 • hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne – osobe uključene u probaciju, liječeni ovisnici, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, beskućnici prijavljeni u evidenciju nezaposlenih, a koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci
 • mlade nezaposlene osobe do 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci i koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih ,
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 • osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • osobe od 30 do 35 godina koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
 • osobe između 45 i 50 godina starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom unazad 6 mjeseci
 • osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • osobe između 15 i 24 godine starosti prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 • osobe starije od 50 godina
 • Osobe s invaliditetom
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE:

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Ako iskoristite ovu mjeru, povećat će se neto broj zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci
 • Ako imate najmanje jednog zaposlenog radnika u posljednjih 6 mjeseci
 • Ako u posljednjih 12 mjeseci nemate neopravdan pad broja zaposlenih
 • Ako su radna mjesta koja se nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu opravdano upražnjena
 • Ako su ta opravdavno upražnjena radna mjesta rezultat dobrovoljnog odlaska, invalidnosti, nesposobnosti za rad, umirovljenja zbog dobi, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog odlaska zbog povrede radne obveze, a nisu posljedica viška radne snage
 • Ako u posljednjih 6 mjeseci nije donesena Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu

Tablica: dodatna pojašnjenja

Iznos subvencije UKUPNO

 

Osoba bez završene osnovne škole i stečene kvalifikacije

Osoba sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

Osoba sa zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja

Osobe bez staža osiguranja               

50% godišnjeg troška bruto plaće

22.500,00 kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

27.403,85 kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

36.057,69 kn

Dugotrajno nezaposlene osobe

Posebne skupine nezaposlenih osoba

Osobe iznad 50 godina, Bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad

50% godišnjeg troška bruto plaće

26.212,50kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

33.452,81  kn

50% godišnjeg troška bruto plaće

41.822,83kn

Osobe s invaliditetom

75% godišnjeg troška bruto plaće

39.318,75kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

50.179,21 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

62.734,32 kn

Osobe s invaliditetom bez staža

75% godišnjeg troška bruto plaće

33.750,00 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

41.105,83 kn

75% godišnjeg troška bruto plaće

54.086,60 kn

Potrebna  dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/potpore-za-zaposljavanje-dokumentacija-obrasci

 1. Potpore za usavršavanje

Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentnosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ukoliko se zapošljavaju na period od najmanje 12 mjeseci
 • Zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Napomena: Podizanje konkurentnosti podrazumijeva da se radnici obučavaju za rad na više različitih radnih mjesta i poslovnih procesa, čime se ne podrazumijeva usklađivanje sa zakonskim normama i propisima.
 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000 kn.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

 • Obavljate gospodarsku djelatnost
 • Poduzetnik ste koji djeluje profitno
 • Razradili ste troškovnik i program usavršavanja
 • Imate dokaz o uvođenju novih tehnologija ili nabavi novih proizvoda na koje se usavršavanje odnosi

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UNUTAR OVE MJERE SU SLJEDEĆI

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju
 • Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, primjerice putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi
 • Dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju
 • Tečaj hrvatskog jezika za ciljanu skupinu hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji je trošak Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 1. Potpore za samozapošljavanje

OVU MJERU MOGU KORISTITI:

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje
 • Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem
 • Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja).

TRAJANJE MJERE

12 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

A.

 • do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
 • za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do dvije osobe) do 110.000,00 kn
 • za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
 • za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

B.

do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:

 • rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
 • prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
 • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
 • građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
 • prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
 • Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.
 • do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE

 • Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva
 • Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu
 • Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta
 • Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci)

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja. Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti, razvijanje poslovanja u inozemstvu i sl. Uz zahtjev je potrebno dostaviti novi skraćeni poslovni plan za proširenje poslovanja (dostupan na web stranici www.mjere.hr). Također, poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl). Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/potpore-za-samozaposljavanje-dokumentacija-obrasci/

 1. Obrazovanje nezaposlenih

Obrazovanje nezaposlenih je mjera unutar koje se nezaposlene osobe uključuje u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja u obrazovnim ustanovama kako bi se osposobili za zanimanja koja su trenutno tražena na tržištu rada.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda
 • Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

 • Obrazovnoj ustanovi se financira 100% troškova koji se odnose na trošak nastave i materijalne troškove praktične nastave
 • Polazniku se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini od 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, što znači da mjesečni iznos novčane pomoći ne smije prelaziti iznos od 1.500,00 kn. Polazniku se financiraju troškovi liječničkog pregleda ako je isti uvjet za upis u obrazovni program.

KAO OBRAZOVNA USTANOVA I VI MOŽETE BITI DIO MJERE: Vaš obrazovni program odabran je putem javne nabave

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/obrazovanje-nezaposlenih-dokumentacija-obrasci/

 1. Osposobljavanje na radnom mjestu

 

Osposobljavanje na radnom mjestu je mjera čiji je cilj osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje znanja i vještina na radnom mjestu potrebnih za obavljanje poslova tog istog radnog mjesta. Nakon osposobljavanja nezaposlena osoba stječe potvrdu poslodavca, javnu ispravu o osposobljenosti ili potvrdu poduzetničke potporne institucije.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Za stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s isključivo završenom srednjom školom ili bez završene osnovne škole koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koja će se osposobljavati; nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih dulje od 12 mjeseci koje su izgubile znanja i vještine potrebne za rad u zvanju za koje su se obrazovale; nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
 • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom ili sa završenom najviše srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati.
 • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: nezaposlene osobe koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine, te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja – uvjet najmanje 4 godišnja srednja strukovna škola ili općeg obrazovanja i osobe iz sustava visokoškolskog obrazovanja koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
 • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva: Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva prijavljeni u evidenciju nezaposlenih ili Hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva koji nisu prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i nemaju hrvatsko državljanstvo uz dokaz Državnog ureda za Hrvate izvan RH o statusu Hrvata povratnika.

TRAJANJE MJERE

Do 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

 • Za stjecanje potvrde poslodavca: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.
 • Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.
 • Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 18.000,00 kn; trošak liječničkog pregleda.
 • Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.
 • Za stjecanje potvrde poduzetničke potporne institucije: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja.
 • Trošak osposobljavanja u poduzetničkoj potpornoj instituciji od 2.500,00 kn do 18.000,00 kn.
 • Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.
 • Osposobljavanje na radnom mjestu hrvatskih povratnika/useljenika: Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva kako slijedi: do 700,00 kn neto mjesečno po osobi za jednostavne programe osposobljavanja, do 1.000,00 kn neto mjesečno po osobi za složenije programe osposobljavanje, te do 1.200,00 kn neto mjesečno po osobi za jako složene programe osposobljavanja; trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i trošak polaganja ispita o osposobljenosti (ukupno do 18.000,00 kn); trošak liječničkog pregleda; uplata obveznih doprinosa zdravstvenog osiguranja ili plaćanje liječničkog pregleda po računu liječničke ordinacije ili zdravstvene ustanove.
 • Polazniku osposobljavanja se za dane provedene na osposobljavanju isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 3.000,00 kn.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

 • Osigurali ste materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja
 • Osigurali ste mentora za polaznika osposobljavanja na radnom mjestu koji obavlja poslove radnog mjesta na kojima će se osoba osposobljavati
 • Osigurali ste jednog mentora za najviše tri, odnosno pet osoba

Potrebna dokumentacija i obrasci: http://mjere.hr/osposobljavanje-radnom-mjestu-dokumentacija-obrasci/

 1. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva

Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu.

6.1. Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

6.2. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

6.3. Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)

 1. Javni rad

Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

OVU MJERU MOGU KORISTITI dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 1. skupina:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 1. skupina:
 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

TRAJANJE MJERE – 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz mogućnost obrazovanja) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.

FINANCIRANJE MJERE

Financira se 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 4.368,75 kn za prvu skupinu, odnosno, 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 2.184,37 kn za drugu i treću skupinu.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

Program javnog rada koji ste razradili temelji se na društveno korisnom radu, nije komercijalnog karaktera i ne uključuje redovan rad poslodavca koji donosi program

Kao udruga, ne možete koristiti mjeru javnog rada ako niste imali ili nemate zaposlenih te prethodnih godina niste koristili ovu mjeru, osim ako se utvrdi da se radi o izuzetno korisnom programu

Ako ste udruga koja djeluje 12 mjeseci ili kraće, ne možete koristiti javni rad za više od tri osobe

Korisnike javnih radova koji su uključeni u program javnog rada u trajanju duljem od 6 mjeseci moguće je uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja

KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE

Ako u posljednje tri godine niste radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci

Ako ste korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se možete uključiti u nepunom radnom vremenu

 

 

 1. Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta je državna potpora čiji je cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti.

I – Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

OVU MJERU MOGU KORISTITI

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta,
 • Radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

 Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Radnici stariji od 54 godine zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici s nižom stručnom spremom (osnovno obrazovanje, ISCED 1), radnici s nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2), te nezavršena osnovna škola, zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji),
 • Radnici sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem (ISCED 3) zaposleni u prerađivačkoj industriji u prihvatljivom sektoru i na neodređeno vrijeme (neposredno vezani za poslove u proizvodnji).

TRAJANJE MJERE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Do 6 mjeseci.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Najduže do 24 mjeseca ili do ispunjenja maksimalno dopuštenog de minimis iznosa od 200.000,00 EUR tijekom 3 fiskalne godine po pojedinom poduzetniku.

FINANCIRANJE MJERE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Isplaćuje se potpora za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a financira se najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu,

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Isplaćuje se subvencija u iznosu od 50% minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 2.184,37 kn za 2019. godinu,

Financira se ukupan trošak obrazovanja radnika.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • U vašem je poslovanju došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju,
 • Izradili ste program za očuvanje radnih mjesta za skraćivanje radnog vremena ili obrazovanje radnika.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva:

 • Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju glavnu registriranu djelatnost u prerađivačkoj industriji (u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva), u kojoj ostvaruju prihod i imaju većinu zaposlenih,
 • Poslodavci koji imaju višak radnika iskazan usred povećanja troška rada nekonkurentnih radnika (neposredno vezanih za poslove u proizvodnji) koji je uvjetovan povećanjem minimalne plaće i/ili povećanje troška rada nekonkurentnih radnika neposredno vezanih za poslove u proizvodnji koji ne mogu ostvariti propisane norme i imaju iskazani gubitak,
 • Poslodavci u prerađivačkoj industriji kod kojih je došlo ili će u budućnosti doći do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju, neposredno vezanog za poslove u proizvodnji, te je na taj način detektiran potencijali višak radnika koji su u riziku od gubitka radnog mjesta,
 • Poslodavci kod kojih su radnici (neposredno vezani za poslove u proizvodnji u prihvatljivom sektoru) u razdoblju od 12 mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ili im je osnovica za obračun plaće minimalna plaća, i zaposleni su na neodređeno vrijeme.

Dokumentacija: http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/

 1. Stalni sezonac

Stalni sezonac je mjera čiji je cilj financijska podrška radnicima koji su zaposleni samo tijekom sezone, a drugi dio godine nisu zaposleni. Mjera je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

OVU MJERU MOGU KORISTITI

 • Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu

TRAJANJE MJERE

6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

 • Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
 • Korisniku : Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

KAO POSLODAVAC, OVU MJERU MOŽETE KORISTITI AKO ISPUNJAVATE SLJEDEĆE UVJETE

 • Ovu mjeru možete iskoristiti za onaj broj stalnih sezonaca koliko imate zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme
 • Stalnog sezonca moguće je angažirati do 30 dana i u vremenu trajanja produženog osiguranja i to na način da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu. Poslodavac će za ove aktivnosti moći osobu mjesečno nagraditi iznosom koji ne smije biti viši od iznosa prosječne novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti koja je isplaćena u prethodnoj godini.

Dokumentacija: http://mjere.hr/stalni-sezonac-dokumentacija-obrasci/

 1. FINANCIJSKI INSTRUMENTI – ESIF ZAJMOVI I JAMSTVA
 2. BESPOVRATNA SREDSTVA (NATJEČAJI)
 3. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 2019

 

FINANCIJSKI INSTRUMENTI

ESIF zajmovi:

INVESTICIJE

OBRTNA SREDSTVA

a.       ESIF mikro zajam

e.       ESIF mikro zajam

b.       ESIF mali zajam

 

c.       Mikro zajam za ruralni razvoj

 

d.       Mali zajam za ruralni razvoj

 
 1. ESIF Mikro investicijski zajam

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos – od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% – 1,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mikro-investicijski-zajmovi.pdf

 1. ESIF Mali zajam

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos – od 25.000,01 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% – 1,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate do 10 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mali-zajmovi.pdf

 1. Mikro zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos – od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf

 1. Mali zajam za ruralni razvoj

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos – od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate do 10 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf

 1. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt

Iznos – od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 1,5% – 3,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate do 3 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Obrtna sredstva – do 100% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mikro-zajmovi-za-obrtna-sredstva.pdf

 

JAMSTVA

Jamstva HAMAG-BICRO-a vrhunski su instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG-BICRO-a.

HAMAG-BICRO prije odobrenja jamstva vrši provjeru statusno financijske dokumentacije i provjerava ekonomsku opravdanost projekta poduzetnika.

Poduzetnik koji traži kreditna sredstva, a nedostaje mu instrumenata osiguranja preko kreditora dostavlja Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i propisanu dokumentaciju. Nakon dostavljanja dokumentacije financijski analitičari HAMAG-BICRO-a počinju obradu zahtjeva za jamstvom.

Novi poduzetnici imaju mogućnost prijave za Pismo namjere za izdavanjem jamstva HAMAG-BICRO-a.

Sve o jamstvima: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/

Moglo bi Vas zanimati