Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«

Narodne novine 38/19 – Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

 

PREDMET I KORISNIK POTPORE

Predmet potpore su ulaganja u zamjenu motora u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila koja djeluju u segmentu gospodarskog ribolova na moru.

Potpora se dodjeljuje  samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne tom segmentu. Plovila odnosno segment flote definiraju se Natječajem, a pripadnost plovila segmentu flote određuje se prema podacima iz službenih evidencija Uprave ribarstva.

Potpora se dodjeljuje za ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. a) korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice;
 2. b) ribarsko plovilo mora posjedovati dozvolu za plovidbu brodice odnosno svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu, važeću u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;
 3. c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije kalendarske godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu;
 4. d) ribarsko plovilo mora imati ostvarenu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu;
 5. e) ribarsko plovilo mora pripadati segmentu flote iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;
 6. f) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;
 7. g) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja;
 8. h) korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;
 9. i) operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti, tj. motor ne smije biti ugrađen u ribarsko plovilo i stavljen u funkciju u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
 10. j) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
 11. k) korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima  nabave predmeta ulaganja u skladu sa Natječajem.

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u zamjenu glavnih motora ribarskih plovila, pod sljedećim uvjetima:

 1. a) za plovila duljine <12 metara, snaga novog motora u kW mora biti manja ili jednaka snazi motora kojeg se zamjenjuje;
 2. b) za plovila duljine ≥12<18 metara, snaga novog motora u kW mora biti najmanje 20 posto manja u odnosu na snagu motora kojeg se zamjenjuje;
 3. c) za plovila duljine ≥18<24 metra, snaga novog motora u kW mora biti najmanje 30 posto manja u odnosu na snagu motora koji se zamjenjuje.

Motor mora biti službeno certificiran u skladu sa člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Iznimno od stavka 2. ovoga članka 6 ovog Pravilnika, u slučaju plovila za koje nije potrebna certifikacija snage motora, prihvatljivo je ulaganje u zamjenu motora za kojeg je usklađenost snage provjerena u skladu sa člankom 41. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i fizički inspekcijski pregledana kako bi se osiguralo da snaga motora ne prelazi snagu motora utvrđenu u povlastici.

ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKA

Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika.

KONTROLA NA TERENU

Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu sa člankom 2. stavkom 1. točkama c), g) i m) ovoga Pravilnika, a po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučajevima iz članka 5. stavka 12. ovoga Pravilnika.

Osim djelatnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za ovjeravanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 35/19, a stupio je na snagu 13.04.2019.

Moglo bi Vas zanimati