Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN 47/19)

Na temelju članka 7. stavka 8. i članka 8. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18. i 115/18.), ministar poljoprivrede, donosi Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta.

OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom propisuje se metodologija za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (monitoring i ispitivanje plodnosti tla), minimalna površina za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, informacijski sustav za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, dokumentacija i sadržaj zahtjeva za ovlaštenjem, detaljni uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji, zadaće referentnog laboratorija, obaveze laboratorija i institucija te način provedbe kontrole (na terenu i u laboratoriju).

Metodologija za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta propisuje se za:

  1. trajno praćenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu, odnosno tlu (fizikalnih, kemijskih i bioloških)
  2. praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla evidentiranog u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav) kojeg koriste fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovlašteni laboratoriji koji su ovlašteni na temelju Pravilnika o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 43/14.) dužni su u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika zatražiti dodatno ovlaštenje prema zahtijevanim parametrima iz članka 32. stavka 1. Pravilnika, za metode utvrđivanja sadržaja fiziološki aktivnog vapna i sadržaja skeleta.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 43/14.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18.05.2019.

Moglo bi Vas zanimati