Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 47/19)

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018 i 115/2018) ministar poljoprivrede, donosi Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) i javnog natječaja za zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ribnjaka).

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta je sljedeća:

 1. a) popis katastarskih čestica/ PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, koje su predmet javnog natječaja,
 2. b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa),
 3. c) posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU,
 4. d) Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja te uvjerenje o postojećem sustavu navodnjavanja na predmetnim katastarskim česticama.
 5. e) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,
 6. f) očitovanje ministarstva nadležnog za poslove razminiranja o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,
 7. g) očitovanje Hrvatskih šuma d.o.o. – Uprava šuma podružnica jesu li katastarske čestice obuhvaćene šumskogospodarskim planovima.
 8. h) očitovanje Hrvatskih voda jesu li katastarske čestice javno vodno dobro, odnosno jesu li u zonama sanitarne zaštite.

Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog natječaja za zakup za ribnjake je sljedeća:

 1. a) popis katastarskih čestica koje predmet javnog natječaja,
 2. b) zemljišnoknjižni izvadci (e-izvadak iz ZIS aplikacije zemljišno knjižnog sustava Ministarstva pravosuđa),
 3. c) posjedovni listovi iz e-baze Preglednika katastarskih podataka DGU,
 4. d) uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, nadležnog za prostorno uređenje, da se prema važećem prostornom planu uređenja, predmetne čestice nalaze izvan granica građevinskog područja,
 5. e) uvjerenje jedinice lokalne samouprave da poljoprivredno zemljište nije dano u neki od oblika raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem,
 6. f) mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve i očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su one propisane aktom u provedenom postupku ocjene prihvatljivosti programa za ekološku mrežu,
 7. g) očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje o katastarskim česticama i površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su minirane, a nalaze se na području jedinice lokalne samouprave koje su na popisu miniranih i minski sumnjivih područja,
 8. h) vodopravni uvjeti za korištenje kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture, koje izdaju Hrvatske vode sukladno posebnom propisu o vodama.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave u trajanju od 30 dana.

Tekst javnog natječaja za zakup ribnjaka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice lokalne samouprave, te mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede u trajanju od 30 dana.

Informacija o natječajima objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18.05.2019.

Moglo bi Vas zanimati