POREZNE INFORMACIJE VEZANE UZ IZVANREDNO STANJE IZAZVANO ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19- Novi paket mjera (prosinac 2020.)

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju:

*             poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad

*             poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020.

godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%

*             poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je

pad prihoda/primitaka  u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%​ Poduzetnici s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% ostvaruju pravo na nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a oni koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadu plaćenih fiksnih troškova poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:     

*             mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,

*             trošak obvezne pričuve,

*             mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade,

plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,

*             trošak komunalne naknade,

*             mjesečni trošak direktne spomeničke rente,

*             mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje

glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,

*             mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

*             mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

*             1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u

casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

*           Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​

<https://www.porezna-uprava.hr/Documents/Zahtjev%20za%20nadoknadu%20dijela%2

0ili%20svih%20tro%c5%a1kova%201400Fillin.pdf?csf=1&e=yVPESa> poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ <https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx>

najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“ <https://pisitenam.porezna-uprava.hr/> .

Detaljnije informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova dostupne su u Uputi o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) <https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/UputaMjereCovid.aspx> .

<https://www.porezna-uprava.hr/Documents/Zahtjev%20za%20nadoknadu%20dijela%2

0ili%20svih%20tro%c5%a1kova%201400Fillin.pdf?csf=1&e=yVPESa>  Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​​ Odluka o privrem​​enom ukidanju obveze plaćanja članarine​ Hrvatskoj ​​gospodarskoj komori​ <https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi

.intranet/propisi.aspx>  (Narodne novine broj ​133/20)

MOGUĆNOST ISPUNJAVANJA OBVEZA BEZ POTREBE DOLASKA U PROSTORIJE POREZNE UPRAVE ​S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija,  Porezna uprava podsjeća poduzetnike i građane na načine kojima mogu ispuniti svoje obveze i prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave.

​Podsjećamo poduzetnike da za podnošenje svih poreznih prijava, izdavanje poreznih potvrda, promjena na PK karticama svojih zaposlenika, zahtjeva za preknjiženjima, zahtjeva za upravnim ugovorom i ostalim zahtjevima koriste usluge ePorezne <https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx> . Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja određenih nejasnoća poduzetnici se upućuju na komunikaciju korištenjem servisa “Pišite nam​ <https://pisitenam.porezna-uprava.hr/> ” dostupnim na Internet stranici Porezne uprave.

U slučaju potrebe za izravnim kontaktom sa službenikom Porezne uprave poduzetnici se upućuju na korištenje telefonskih brojeva objavljenih na Internet stranici Porezne uprave.​ Porezna uprava upućuje građane da za svoje potrebe mogu podnositi razne obrasce i zahtjeve putem sustava ePorezna kojem se može pristupiti putem sustava eGrađana. Preporučuje se građanima da svaki zahtjev za promjenom na PK kartici traže putem svojeg poslodavca ili iznimno korištenjem sustava ePorezna <https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx> . Za potrebe dobivanja odgovora ili otklanjanja nejasnoća građani mogu komunicirati s Poreznom upravom korištenjem servisa “Pišite nam” ​ <https://pisitenam.porezna-uprava.hr/> dostupnim na Internet stranicama Porezne uprave ili pozivom na telefonske brojeve Porezne uprave.​ <https://www.porezna-uprava.hr/Adresar/Stranice/default.aspx>

Porezna uprava osigurat će nesmetanu komunikaciju svim navedenim kanalima kako bi poduzetnici i građani ostvarivali svoja prava i ispunili obveze bez potrebe izravnog dolaska u prostorije Porezne uprave.

Odluka Komisije (EU) 2020/1573 оd 28. listopada 2020. ​​o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1573&from=EN>

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona ​Iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona​ <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_103_1933.html>  (NN 103/20) propisano je da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Temeljem te odredbe testiranje se smatra troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi stoga ne postoji obveza obračuna javnih davanja. Zbog toga ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka.

​Ova odredba primjenjuje se od stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena.

​​​Izmjenom i dopunama navedenog Pravilnika produljen je rok za primjenu obračunske kategorije pri uvozu pa se za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).​

IZVOR: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

Moglo bi Vas zanimati