Potpora za očuvanje radnih mjesta – siječanj-veljača 2021.

Uvjeti:

·       [NOVO] Poslodavci vezani uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti
·       [NOVO] Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova
·       Usporedba prihoda kroz kumulativ travanj-rujan 2020. prema travanj-rujan 2019. ili opcija usporedbe mjeseca za koji predajete zahtjev s mjesecom prethodne godine.
·       Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost
·       Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), od 2.000 do 4.000 kn po radniku
·       Za radnike zaposlene zaključno s 31.12.2020 (ili 31.01.2021.)
·       Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. studenog 2020.

Visina potpore:

·       iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

o       od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn
o       od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn
o       od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn
o       od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn
o       od 60% i više – 4.000,00 kn

·       doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

·       2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
·       4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
·       doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

OSTVARIVANJE PRAVA NA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju mogućnost zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Za ostvarivanje ove mogućnosti potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama www.porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Zavod će izvršiti isplate.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

Obveze poslodavca:

·       Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
·       Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. ¬ U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

·       Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

o       za mjesec siječanj najkasnije do 5. ožujka 2021. godine

o       za mjesec veljaču najkasnije do 5. travnja 2021. godine.

·       Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

·       isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

·       ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

·       dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

·       isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

·       stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.Isplata sredstava: Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

Moglo bi Vas zanimati