INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA U SVRHU UTVRĐIVANJA ŠTETE NASTALE OD POTRESA U PROVEDBI HUMANITARNE AKCIJE “OBRTNICI ZA STRADALE OD POTRESA”

1. Opće informacije

Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb

U obavljanju svoje djelatnosti HOK obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

2. Kontakt

Email: hok@hok.hr

Tel: 01 4806 666

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka HOK je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u

tekstu: “Uredba”), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedenu e-mail adresu ili telefonski u pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka.

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke HOK obrađuje sa svrhom poduzimanja radnji vezanih za Vašu prijavu za utvrđivanje štete nastale od potresa u provedbi humanitarne akcije “Obrtnici za stradale od potresa”.

Svrha obrade osobnih podataka je organizacija provedbe humanitarne akcije.

Pravni temelj obrade Vaših osobnih podataka u ovu svrhu je legitimni interes HOK-a koji se sastoji od administrativnih potreba organizacije humanitarne akcije.

5. Kategorije osobnih podataka koje HOK obrađuje Kako bi se ostvarila svrha obrade, obrada Vaših osobnih podataka obuhvaća:

tvrtka obrta (naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, adresa sjedišta obrta), lokaciji poslovnog prostora (adresa), OIB obrtnika, broj žiro-računa obrta te naziv i sjedište banke u  kojoj se vodi te kontaktne podatke obrtnika. Stanje objekta će se fotografirati.

6. Korištenje i obrada osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti radi poduzimanja radnji vezanih za Vašu prijavu za sudjelovanje u provedbi humanitarne akcije, s ciljem organizacije utvrđivanja štete nastale od potresa i provedbe humanitarne akcije “Obrtnici za stradale od potresa”.

7. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

HOK jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u točki 4. ovog Dokumenta a mogu se dijeliti:

*             financijskim institucijama

*             tijelima komorskog sustava

*             organizacijskim partnerima

*             javnim tijelima u slučajevima propisanim zakonom

8. Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni deset godina od završetka humanitarne akcije.

9. Vaša prava

Općenito imate slijedeća prava:

*             imate pravo tražiti pristup i ispravljanje ili brisanje Vaših

osobnih podataka.

*             imate i pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i

zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

*             imate pravo na prenosivost podataka odnosno pravo primiti svoje

osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, 10000 Zagreb, s naznakom “Za Službenika za zaštitu osobnih podataka”, Elektronička pošta: hok@hok.hr

Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u HOK kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično).

10. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Svi izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Izvor: HOK

Moglo bi Vas zanimati