Potpora za očuvanje radnih mjesta (COVID-19 i područja pogođena potresom) – ožujak-travanj 2021

Cilj mjere: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost.

Visina potpore: Do 4.000 kuna po radniku.

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost moraju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu za siječanj i veljaču 2021. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija

Pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. odjeljka Ciljane skupine poslodavaca ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu za ožujak 2021. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu odnosno sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu, da su sredstva za plaće radnika za koje se traži potpora nisu financirana ili sufinancirana sredstvima iz drugih javnih izvora. Zavod može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave.

·       Mjera se ne odnosi na:

o       poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali

o       poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri
Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz; te na sve poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

·       Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.
Poslodavci mogu odabrati:

o       Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.

o       Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.

·       Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

·       Pravo na potporu ne ostvaruje poslodavac u sustavu sporta za radnike čiji je trošak plaće planiran programom javnih potreba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) u 2020. i 2021. godini, a isplata iste je obustavljena odlukom nadležnog tijela ili je odlukom nadležnog tijela program javnih potreba izmijenjen na način da se trošak plaće više ne planira programom javnih potreba,

·       Za radnike zaposlene nakon 28. veljače 2021. godine bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora za mjesec ožujak 2021. godine, a za radnike zaposlene nakon 31. ožujka 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec travanj 2021. godine.

·       Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 31.12.2020. godine mogu koristiti mjeru.

·       Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31.12.2020.g., te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

·       U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.

·       Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

·       Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

·       Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

·       Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

·       Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Javni poziv:

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 1. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak i travanj 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 24. travnja 2021. godine do zaključno 23. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za travanj 2021. godine.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.Ostale informacije potražite na:https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-ozujak/

Moglo bi Vas zanimati