Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Narodne novine 26/19

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 26/19, a stupio je na snagu 16.03.2019.

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-07/597, urbroj: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15. 7. 2016.).

 

KORISNICI

Korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti vinogradari upisani u Vinogradarski registar.

Korisnici koji su fizičke osobe, moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit.

KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI VINOGRADSKE POVRŠINE

Podnositelji prijave na Natječaj mora na površini na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad).

Vinograd koji je starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.

Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd na drugu lokaciju dužan je dostaviti identifikacijski kod (ID) ARKOD parcele na koju će se zasaditi novi vinograd.

Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje.

Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

 

IZNOS POTPORE

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 1.000.000 EUR.

Razina potpore iznosi:

– do 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi,

– do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR, uključivo i nadoknadu gubitka dohotka iz članka 9. ovoga Pravilnika.

 

NATJEČAJ

Agencija za plaćanja raspisuje natječaj za provedbu mjere Restrukturiranje ponajprije dinamikom koja je utvrđena Nacionalnim programom, u ovisnosti o raspoloživosti sredstava.

Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Natječajem se određuju uvjeti i rokovi za podnošenje prijava te obrasci za prijavu i ostali obrasci koji se koriste u provedbi mjere Restrukturiranje.

Obrasci i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

 

KONTROLA

Administrativnu kontrolu provode djelatnici Agencije za plaćanja, kontrolom prijave i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang-liste, kontrolom Zahtjeva za isplatu i dokumenata priloženih uz Zahtjev za isplatu, te analizom ulaganja i istragom u evidencijama tijela državne uprave te drugim institucijama.

Kontrola na terenu provodi se prije odobrenja projekta, nakon provedenog krčenja i prije plaćanja, a provode je djelatnici Agencije za plaćanja.

Kontrolu na terenu svakog ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, službenici Nacionalnog fonda, ARPA, revizori Europske komisije i Europski revizorski sud.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Agencija za plaćanja raspisuje Natječaje do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava namijenjenih za sufinanciranje provedbe mjere Restrukturiranje.

Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja.

Ravnatelj Agencije za plaćanja u okviru svoje nadležnosti donosi pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu mjere Restrukturiranje.

 

OBJAVA ODLUKE O ODOBRENJU PROJEKTA

Korisnici sredstava za mjeru Restrukturiranje kojima je Agencija za plaćanja izdala Odluku o odobrenju projekta kao i iznos odobrenih i isplaćenih sredstava bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i mrežnim stranicama Ministarstva.

 

PRIJELAZNA ODREDBA

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika riješiti će se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 73/17. i 39/18.)

 

PROPISI KOJI PRESTAJU VAŽITI

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 73/17. i 39/18.).

CIJELI TEKST PRAVILNIKA PROČITAJTE OVDJE

Moglo bi Vas zanimati