Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini.  Ova Naredba stupila je na snagu 16.03.2019.  Ovdje pročitajte Naredbu o izmjenama i dopunama Naredbe …

Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

Na temelju članka 12. stavka 10. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/2018) ministar poljoprivrede donosi Odluku o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja (popis u privitku). Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (»Narodne novine«, br. 127/98., 73/03., …

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Narodne novine 26/19 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 26/19, a stupio je na snagu 16.03.2019.