NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede-za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ – Ministarstvo poljoprivrede-za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«.

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u zamjenu motora u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (https://euribarstvo.hr/).

Potpora na temelju Pravilnika i ovoga natječaja se može dodijeliti samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je ribolovni kapacitet uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne u tom segmentu u skladu s člankom 3. stavkom 2. Pravilnika.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici navedeni u članku 3. stavku 4. Pravilnika koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 7. stavkom 1. Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. siječnja 2019. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika i uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. točku i) Pravilnika.

Neprihvatljivi troškovi u okviru natječaja su troškovi propisani člankom 8. Pravilnika.

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 2.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Intenzitet javne potpore iznosi 30 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 95. stavku 1. i Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014 te uzimajući u obzir Provedbenu Uredbu komisije (EU) br. 772/2014 od 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L209, 16. 7. 2014.).

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga natječaja iznosi 50.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

Korisnik za isto ribarsko plovilo može podnijeti samo jedan Zahtjev za potporu, u skladu s člankom 9. stavkom 7. Pravilnika.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(Obrazac Zahtjeva za potporu i popis obvezne dokumentacije je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

s naznakom:

»Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora – ne otvarati«.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje 4. svibnja 2019, a traje do 14. kolovoza 2019. godine.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), u skladu s člancima 17. i 18. Pravilnika.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti svu dokumentaciju koja će korisniku biti propisana prilogom Zahtjeva za isplatu i/ili u Odluci o dodjeli sredstava.

Obrazac Zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku te se potpisan i ovjeren od strane korisnika podnosi u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, zajedno s obveznom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.21. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora – ne otvarati«.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. svibnja 2020. godine.

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.21.
»ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA – ZAMJENA MOTORA«

Moglo bi Vas zanimati