Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. Godine.

Pravilnik je objavljen u NN 44/19, a stupio je na snagu 01.05.2019.

OPĆE ODREDBE

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba državne potpore u okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-04/211; urbroj: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine.

 

Mjere u provedbi programa

Mjere koje se provode tijekom trajanja Programa su:

  1. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.
  2. Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga.

 

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici potpore za kupovinu junica su poljoprivrednici:

– upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u, prije objave Poziva

– koji nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske

– koji nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza

Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti korisnik potpore za mjeru Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

Prihvatljiva grla su:

– uzgojno valjane životinje mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda navedenih u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika

– upisana u glavni dio matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi iz koje dolaze

– steona (u zootehnički certifikat mora biti upisan datum osjemenjivanja te identifikacijski podaci o biku).

 

POZIV

Prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu junica provodi se na temelju Poziva kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede.

Način prijave, potrebna dokumentacija, vremensko razdoblje trajanja Poziva te rokovi za provedbu mjere bit će propisani Pozivom.

Korisnik može odustati od prijave u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Poziva. U tom slučaju njegova se prijava neće uzeti u razmatranje.

Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prednost pri dodjeli potpore ukoliko je ukupan iznos zaprimljenih zahtjeva veći od raspoloživih sredstava, provesti će se rangiranje prema sljedećem redoslijedu:

  1. a) mladi poljoprivrednik registriran kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog obrta ili kao odgovorna osoba u drugim pravnim subjektima u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),
  2. b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/poljoprivredni obrt,
  3. c) pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),
  4. d) korisnici prema redoslijedu prijave na Poziv.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za potporu za uzgoj junica u 2019. podnosi se do 15. svibnja 2019. godine, a za 2020. godinu od 2. ožujka do 15. svibnja 2020. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije.

Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

Jedinični iznos potpore za uzgoj junica po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

 

Administrativna kontrola

Administrativnu kontrolu provodi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Kontrola na terenu

Kontrolu na terenu provodi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 5% korisnika potpore za kupovinu junica.

Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

– identitet uzgojnog grla,

– ispunjavanje obveza propisanih ovim Pravilnikom,

– dokazna dokumentacija.

 

PRIJELAZNA ODREDBA

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (»Narodne novine« br. 72/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (»Narodne novine« br. 72/18).

Moglo bi Vas zanimati